Privacybeleid

Privacyverklaring Coaching Mens en Paard

Coaching Mens en Paard

Molenstraat 5

7075 BB  Etten

Nederland

+31 6 42 92 32 79

info@coachingmensenpaard.nl

BTW nummer  NL163334833B01 / KvK nummer 61305448

Website: http://coachingmensenpaard.nl

Persoonsgegevens die door mij verwerkt worden;

Coaching Mens en Paard verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (betaalde/gratis) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van jouw relatie met mij verwerk ik verschillende gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Internetbrowser, apparaat type, IP-adres en locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens mijn dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door mij verwerkt worden;

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@coachingmensenpaard.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Wanneer kinderen onder de 16 jaar gebruikmaken van mijn diensten (coaching of training/cursus) dan zal ik om toestemming van de ouders vragen om persoonlijke gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om mijn diensten te kunnen uitvoeren.

In veel gevallen is het voor mijn diensten noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Dit zal altijd gaan om informatie die jij mij vrijwillig verstrekt in het kader van een coachingstraject of training/cursus. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt met als doel de overeenkomst die ik met jou heb zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven anders dan hieronder vermeldt. Je hebt het recht om deze informatie te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met mij op via info@coachingmensenpaard.nl

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt;

Als ik persoonsgegevens van jou verwerk, dan heeft dat natuurlijk een reden. Ik verwerk jouw gegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • Coaching Mens en Paard heeft toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • Coaching Mens en Paard heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
 • Je hebt de persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verzameld;

Coaching Mens en Paard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van commerciële en/of informatieve mailings
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om diensten te kunnen leveren en uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Coaching Mens en Paard verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Openbaarmaking persoonsgegevens;

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een recensie schrijft. Het gaat dan om je naam en eventueel bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als ik je persoonsgegevens openbaar maak op onze website zal ik dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Social media;

Op mijn website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Youtube;

Soms plaats ik een YouTube filmpje op mijn website, bijvoorbeeld ter illustratie. Wanneer ik dat doe heb ik dit eerst in overleg met jou gedaan en heb de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Delen met derden;

Coaching Mens en Paard deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coaching Mens en Paard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden zijn:

 • De belastingadviseur om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen;
 • Dark Rainbow Productions, de hostingprovider, die mijn website op zijn server heeft staan;
 • Social media platformen voor mijn marketing (Facebook, Instagram, LinkedIn);
 • YouTube voor marketing en ter ondersteuning van mijn dienstverlening;

Geautomatiseerde besluitvorming;

Coaching Mens en Paard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

 Bewaartermijn  persoonsgegevens;

Coaching Mens en Paard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Aanvraag van offerte, intakegesprek of persoonlijke informatie aanvraag -> gegevens worden na 2 jaar verwijderd als je geen klant bent geworden. Mocht je toch nog gebruik willen maken van mijn diensten dan moet je opnieuw een intake doen.
 • Klanten -> factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn). De overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Centrum voor Paardencoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingmensenpaard.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Coaching Mens en Paard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen;

Coaching Mens en Paard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@coachingmensenpaard.nl

Wijzigingen;

Coaching Mens en Paard heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert je daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal ik je informeren via mijn website.

© Copyright 2020 - Elia Webdesign - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram